Velký rybník

07.04.2010 13:16

441 065   VELKÝ RYBNÍK – SÚS ÚSTÍ NAD LABEM    40 ha

 

 Revír tvoří nádrž „Velký rybník“ v k. ú. Rybniště. Lov ryb je povolen jen v omezeném úseku dle místního označení.

Zákaz vjezdu na hráz, zákaz provozování jakékoliv sportovní činnosti, stanování, koupání, rozdělávání ohňů apod. Zákaz vstupu k výpustnímu a odběrnému zařízení a jakékoliv manipulace s ním. Zákaz vstupu mimo úseky, kde je povolen lov ryb. Zakazuje se lov ryb v úseku rákosí dle označení od 16. 3. do 30. 6. z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění.

Z hráze je zákaz lovu ryb mimo lovu přívlačí. Při lovu ryb z hráze se zakazuje sestupovat z hráze k vodě, vyjma vyzvednutí ulovené ryby z vody. Na celé ploše rybníka se zakazuje brodění. Lov pomocí plavidel je zakázán.

    

klikněte na obrázek pro zvětšení

 

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ RYBÁŘSKÉHO REVÍRU

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy rybářství věcně příslušný podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 6. zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů mění rozhodnutí,Ministerstva zemědělství ČR, kterým byl vyhlášen rybářský revír „Velký rybník – ÚS ČRS Ústí nad Labem,

č. 441 065“, pod č.j.965/93-310 ze dne 30.4.1993.

 

Nádrž:

Velký rybník v k.ú. Rybniště, o výměře 40 ha.

 

 

ODŮVODNĚNÍ

Nařízením Ústeckého kraje č. 1/2008 ze dne 12.3.2008, byla zřízena Přírodní rezervace Velký rybník. V příloze č. 2 tohoto nařízení je vytýčeno území vymezené pro výkon rybářského práva. S ohledem na tuto skutečnost Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný orgán státní správy rybářství, dle § 4 odst.6. zákona č. 99/2004 Sb., rozhodl o změně rybářského revíru vyhlášeného dne 30.4.1993 pod č.j. 965/93-310, dále pak upravil roční základní zarybňovací povinnost  v tomto znění:

 

 

druh násady

K3

L3

CV2

Úm

Tl1

Ost1

Pod1

počet v ks

4000

2000

 

 

 

 

 

druh násady

Š1

Ca1

Pd2

Si2

Ab3

 

 

počet v ks

500

2000

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu zvýšení predačního tlaku na stávající bílou rybu bylo doplněno vysazení štiky obecné (Esox lucius). Z důvodu biomelioračního vlivu v daném biotopu negativního pro přítomnost makrofyta bylo zrušeno vysazování těchto ryb:

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) – 500 ks

Sumec velký (Silurus glanis) – 100 ks

Bílá ryba – 10 000 ks

Zarybňování bude prováděno pouze v jarních a podzimních měsících příslušného kalendářního roku, a to následovně:

-          v jarních měsících (březen, duben, květen) budou vysazeny max. 2/3 z celkového množství vysazovaných ryb dle zarybňovacího plánu, a to min. ve dvou termínech, mezi kterými bude dodržen min. 14 denní interval.

-          v podzimních měsících (září, říjen, listopad) bude vysazena max. 1/3 z celkového množství vysazovaných ryb dle zarybňovacího plánu, a to min ve dvou termínech, mezi kterými bude dodržen min. 14 denní interval.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená nádrž je součástí přírodní rezervace Velký rybník a že se jedná o významnou migrační cestu tažných ptáků, výkon práva rybářství je v litorárních porostech vyznačených v mapové příloze, která je součástí tohoto rozhodnutí, možný pouze v době mimo hnízdění ptactva, tj. mimo období 16.3 – 30.6.

 

 

 

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

 

 

 

 

Ing. Taťána Krydlová

                                                 Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

klikněte pro zvětšení

Velký rybníkVelký rybníkVelký rybníkVelký rybník

 

Zpět