trzučřzčř

07.04.2010 12:49

 

Program výroční členské schůze MO ČRS Horní Podluží

konané dne 27. března 2010

 

1. Prezence

2. Zahájení

3. Schválení:

·        programu jednání

·         jednacího a volebního řádu

·        pracovního předsednictva:

·        mandátové komise:

·        návrhové komise:

·        volební komise:

4. Plnění usnesení minulé výroční členské schůze a zpráva o činnosti organizace

5. Zprávy:

·        účetního o hospodaření v roce 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

·        hospodáře

·        vedoucího rybářské stráže

·        dozorčí a revizní komise

·         mandátové komise

6. Odměnění členů organizace

7. Volby do výboru MO

8. Přestávka

9. Diskuse

 10. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu na usnesení

 11. Závěr

 

 

Jednací a volební řád VČS MO ČRS Horní Podluží konané 27. 3. 2010

 

1. Členové s hlasem rozhodujícím jsou všichni ti, kteří zaplatili příspěvkové známky za  rok 2010

2. Členové volí nebo schvalují aklamací:

·        pracovní předsednictvo

·        mandátovou, návrhovou a volební  komisi

·        program VČS, jednací a volební řád

·        usnesení VČS a směrnice k odměňování

3. Při hlasování a předložení protinávrhu se nejprve hlasuje o protinávrhu, potom o předloženém návrhu. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky

4. Návrh je přijat, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů MO.

5. Při rovnosti hlasů, se návrh i protinávrh pokládají za zamítnuté.                         

Zpět