Světlík

07.04.2010 13:16

441 068 SVĚTLÍK – MO Horní Podluží 18 ha

 

        Přítok Lužničky. Revír tvoří nádrž Světlík v k. ú. Horní Podluží. Lov ryb povolen pouze v tabulemi vyznačeném úseku. Zakazuje se lov ryb v úseku rákosí dle označení od 16. 3. do 30. 6. z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění.

 

pro zvětšení klikněte na obrázek

 

 

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. j. 2327/143269/ZPZ/2008

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ RYBÁŘSKÉHO REVÍRU

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy rybářství věcně příslušný podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 6. zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů mění rozhodnutí, kterým byl vyhlášen rybářský revír „Světlík  – MO ČRS Horní Podluží, č. 441 068“ čj.1692/98-2020 ze dne 14.9.1998.

 

Nádrž:

Světlík v k.ú. Horní Podluží, o výměře 11ha.

 

 

ODŮVODNĚNÍ

Nařízením Ústeckého kraje č. 2/2008 ze dne 12.3.2008, byla zřízena Přírodní rezervace Světlík. V příloze č. 2 tohoto nařízení je vytýčeno území vymezené pro výkon rybářského práva. S ohledem na tuto skutečnost Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný orgán státní správy rybářství, dle §4 odst.6. zákona č. 99/2004 Sb., rozhodl o změně rybářského revíru vyhlášeného dne 14.9.1998 pod č.j. 1692/98-2020, dále pak upravil roční základní zarybňovací povinnost  v tomto znění:

 

druh násady

K3

L3

CV2

Úm

Tl1

Ost1

Pod1

počet v ks

1500

700

 

 

 

 

 

druh násady

Š1

Ca1

Pd2

Si2

Ab3

 

 

počet v ks

200

1000

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu zvýšení predačního tlaku na bílé ryby byl navýšen počet dravých ryb a to štiky obecné (200 kusů) a candáta obecného (500 kusů). Zarybňování bílou rybou v množství 2 000 ks bylo zrušeno.

Zarybňování bude prováděno pouze v jarních a podzimních měsících příslušného kalendářního roku, a to následovně:

-          v jarních měsících (březen, duben, květen) budou vysazeny max. 2/3 z celkového množství vysazovaných ryb dle zarybňovacího plánu, a to min. ve dvou termínech, mezi kterými bude dodržen min. 14 denní interval.

-          v podzimních měsících (září, říjen, listopad) bude vysazena max. 1/3 z celkového množství vysazovaných ryb dle zarybňovacího plánu, a to min ve dvou termínech, mezi kterými bude dodržen min. 14 denní interval.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená nádrž je součástí přírodní rezervace Světlík a že se jedná o významnou ornitologickou lokalitu (hnízdiště vodních a mokřadních ptáků), výkon práva rybářství je v litorárních porostech vyznačených v mapové příloze, která je součástí tohoto rozhodnutí, možný pouze v době mimo hnízdění ptactva, tj. mimo období 16.3 – 30.6.

 

 

 

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Taťána Krydlová

                                                                        Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

Zpět