Program výroční členské schůze

19.01.2014 22:25

Program výroční členské schůze MO ČRS Horní Podluží

konané dne 22. března 2014

 

1. Prezence

2. Zahájení

3. Schválení:

·        programu jednání, jednacího a volebního řádu

·        pracovního předsednictva

·        mandátové komise

·        návrhové komise

·        volební komise

4. Plnění usnesení minulé výroční členské schůze a zpráva o činnosti organizace

5. Zprávy:

·        účetního o hospodaření v roce 20013 a návrh rozpočtu na rok 2014

·        hospodáře

·        vedoucího rybářské stráže

·        dozorčí a revizní komise

·         mandátové komise

6. Odměnění členů organizace

7. Volební komise – volba nového výboru MO, dozorčí komise, 2 delegáty a náhradníka na územní konferenci, delegáta republikového sněmu

8. Přestávka

9. Diskuse

10. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu na usnesení

  11. Závěr

 

Jednací a volební řád VČS MO ČRS Horní Podluží konané 22. 3. 2014

 

1. Členové s hlasem rozhodujícím jsou všichni ti, kteří zaplatili příspěvkové známky za  rok 2014

2. Členové volí nebo schvalují aklamací:

·        pracovní předsednictvo

·        mandátovou, návrhovou a volební komisi

·        program VČS, jednací a volební řád

·        usnesení VČS a směrnice k odměňování

·        kandidáty do orgánů ČRS

3. Při hlasování a předložení protinávrhu se nejprve hlasuje o protinávrhu, potom o předloženém návrhu. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky

4. Návrh je přijat, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů MO.

5. Při rovnosti hlasů, se návrh i protinávrh pokládají za zamítnuté.                           

 

Zpět